Lotta Svärd Stiftelsen har sina rötter i organisationen Lotta Svärd med dess 240 000 medlemmar. Kvinnorna, som outtröttligt uträttade arbete för landets försvar, och organisationen Lotta Svärd spelade en viktig roll när Finland blev självständigt och sedermera behöll sin självständighet. Organisationen Lotta Svärds värden och ideal lever fortfarande kvar i stiftelsens verksamhetsidé.

Syftet med stiftelsen är att enligt stadgarna i Lotta Svärds anda:

  • Vårda och bistå personer som har drabbats av krig eller annan kris eller följderna av dessa, samt samfund som värnar om nyss nämnda personer.
  • Understöda kvinnors utbildning i krisarbete samt
  • Värna om lottatraditionerna och upprätthålla musei- och utställningsverksamhet.

Genom rehabilitering ökar man livskvaliteten och utökar antalet aktiva levnadsår.

Stiftelsen är också betydande genom sin uthyrning av bostäder. Stiftelsens hyresbostäder finns i Helsingfors, Esbo och Tusby.

Inkomsterna av hyresverksamheten gör det möjligt för stiftelsen att utan avbrott fortsätta med sin viktigaste uppgift, rehabiliteringen av lottor.