Lotta Svärd Stiftelsen

Lotta Svärd Stiftelsens syfte

Vapenstilleståndsavtalet i Moskva undertecknades hösten 1944 och det ingrep på ett mycket exceptionellt sätt i finsk praxis för förenings- och yttrandefrihet. Tillämpningen av vapenstilleståndsavtalets artikel 21 innebar i praktiken att Finland utsattes för åtgärder utifrån, med vilka man eftersträvade att styra Finlands inrikespolitik. Med stöd av vapenstilleståndsavtalet upplöstes hundratals föreningar och organisationer i Finland, bland dem också lottaorganisationen.

Hösten 1944 grundade man Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor för att genom den fortsätta lottaorganisationens vård- och biståndsarbete. År 2004 bytte Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor namn och blev Lotta Svärd Stiftelsen.

Det samhälleliga vårdarbetet var en gång kärnan i lottaorganisationens verksamhet, och Lotta Svärd Stiftelsen fortsätter i samma fotspår ännu i dag. Stiftelsen ägnar sig i enlighet med sina stadgar åt att rehabilitera och stöda lottor och smålottor. Dessutom stöder stiftelsen frivilligt försvarsarbete med fokus på trygghet i vardagen, samt värnar om traditioner genom att driva Lottamuseet. Syftet med Lotta Svärd Stiftelsens samhällsansvar är nu och i framtiden att främja omsorg, hjälpa behövande och tillhandahålla en kanal för välgörenhet med respekt för organisationen Lotta Svärds och dess medlemmars arbete och värderingar.

Stiftelsens tillgångar

Grundkapitalet för Lotta Svärd Stiftelsens tillgångar består av cirka 36,1 miljoner mark (i dagens pengar cirka 5,7 miljoner euro) som stiftelsen fick år 1944 som donationer och av organisationen Lotta Svärd. Efter att lottaorganisationen upplöstes fick Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor sina tillgångar att växa genom att man grundade företag som sysselsatte lottor som återvände från kriget. Det mest betydande av dessa företag var Työmaahuolto Oy. På 1970-talet såldes vårdstiftelsens affärsverksamhet, och av medlen från försäljningen har man rehabiliterat och rehabiliterar fortfarande den upplösta lottaorganisationens medlemmar, lottor och smålottor.

Lotta Svärd Stiftelsens egendom består av hyresbostäder och värdepapper, och med intäkterna från dem möjliggörs den hjälpverksamhet som är stiftelsens syfte. Tillgångarnas värde uppgick enligt bokslutet 2019 till cirka 65 miljoner euro.

Användningen av tillgångarna och Lotta Svärd Stiftelsens framtid

Lotta Svärd Stiftelsen har under 2000-talet använt cirka 50 miljoner euro till bidrag och rehabilitering åt lottor och smålottor, samt till föreningsbidrag. Årligen används sammanlagt cirka 3,5 miljoner euro för lottors och smålottors rehabilitering, understöd och andra stödåtgärder. Den årliga driftskostnaden för Lottamuseet, som upprätthålls av stiftelsen, är cirka 800 000 euro.

Lotta Svärd Stiftelsens verksamhet styrs av stiftelsens stadgar och stiftelselagen. Enligt Lotta Svärd Stiftelsens stadgar är stiftelsens verksamhet inte tidsbunden utan fortsätter också i framtiden. När stödet till lottorna och deras rehabilitering upphör kommer tyngdpunkten för Lotta Svärd Stiftelsens verksamhet att förskjutas – enligt lottornas önskemål – och stiftelsen kommer att ägna sig åt att utbilda kvinnor för olika krissituationer, idka hjälpverksamhet samt värna om lottatraditionen.

 

Vi är medlem i Stiftelser och fonder rf och följer God stiftelsepraxis.

Lotta Svärd Stiftelsens styrelse

Lotta Svärd Stiftelsens styrelse är uppbyggd utifrån behovet av kompetens. Sakkunskapen representeras av en expert i fastighetsbranschen, en läkare, jurister och placeringsrådgivare. Lottaverksamheten representeras i styrelsen av en person som verkade i lottaorganisationen under vinter- och fortsättningskriget.

Pirjo Björk

Jag heter Pirjo Björk och är ekonom och ordförande i Lotta Svärd Stiftelsens styrelse. Jag har en lång karriär i arbetslivet som bankchef. I Lotta Svärd Stiftelsens styrelse har jag verkat i sammanlagt 19 år, de senaste sex åren som ordförande. Utöver det arbetar jag bland annat som ordförande för Lotta Svärd Styrelsens arbetsutskott.

Lotta Svärd Stiftelsens styrelse består dessutom av:

Anja Mäkeläinen

Anja Mäkeläinen är byggnadsråd och vicehäradshövding. Hon har en lång yrkeskarriär bakom sig som verkställande direktör för en byggherreorganisation. I Lotta Svärd Stiftelsens interna arbetsfördelning ansvarar Mäkeläinen med sin yrkeskunskap för att utveckla stiftelsens relativt stora bostads- och fastighetstillgångar, att säkra deras lönsamhet samt att sörja för att fastighetsbeståndet underhålls på ändamålsenligt sätt. Mäkeläinen är Lotta Svärds Stiftelsens vice ordförande i styrelsen samt ordförande för bostads- och fastighetskommittén.

Marja Ramm-Schmidt

Marja Ramm-Schmidt är jurist och vicehäradshövding. Ramm-Schmidt har verkat som advokat i cirka 40 år. Flit, etik och rättvisa är de värden som utgör grunden hon utgår från i sitt arbete. Hon anser att det är särskilt viktigt att stiftelsen och andra aktörer inom den tredje sektorn iakttar god förvaltningssed, för då kan man säkerställa att Lotta Svärd Stiftelsens syfte förverkligas i lagens, övriga förordningars och stiftelsens stadgars anda.

Kirsti Pakkala

Kirsti Pakkala är läkare, specialiserad inom företagshälsovård. Pakkalas mamma verkade på sin hemort som ordförande i lottaorganisationens lokalavdelning. Det ledde till att Pakkala redan som mycket ung lärde sig uppskatta lottornas arbete under vinter- och fortsättningskriget. Hon har varit medlem i Lotta Svärd Stiftelsens styrelse i tio år. I styrelsens interna arbetsfördelning verkar Pakkala i Lotta Svärd Stiftelsens arbetsutskott, som ordförande för rehabiliteringskommittén samt som ordförande för understödskommittén.

Leena Mäki-Turja

Leena Mäki-Turja arbetar i Nordea Bank med kapitalförvaltning. Därmed är det naturligt att hon i Lotta Svärd Stiftelsens styrelse svarar för ärenden rörande skötseln av stiftelsens tillgångar. Mäki-Turja strävar också efter att för egen del genom god kapitalförvaltning säkra att stiftelsen stadgeenligt kan genomföra det uppdrag som stiftelsen har ålagts.

Salla Ala-Jääski

Salla Ala-Jääski är företagare från Kyrkslätt. Vid sidan om företagsverksamheten skriver Ala-Jääski sin doktorsavhandling vid det tekniska universitetet LUT i Villmanstrand. Doktorsavhandlingen behandlar finansiering av sociala företag. Ala-Jääski verkar bland annat i stiftelsens kommitté för internationellt samarbete.

Kai Haarma

Kai Haarma är verkställande direktör och advokat i advokatbyrån Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy. Han är specialiserad på bostads- och fastighetsaktiebolag, avtal inom fastighetsförvaltning samt datasekretessfrågor.